9. SINIF 1. ÜNİTE TESTİ

  1. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın en genel tanımdır?

a)Duygu ve düşüncelerimizi ifade ettiğimiz bir sanattır.

b) Duygu, düşünce istek ve beklentileri anlatma sanatıdır.

c)Duygu, düşünce, istek, beklenti ve hayalleri sözlü ve yazılı biçimde anlatma sanatıdır.

d) Duygu, düşünce, istek, hayal ve beklentileri yazılı biçimde anlatmaktır.

e)Duygu, düşünce, istek ve hayallerimizi sözlü veya yazılı olarak estetik biçimde anlatma sanatıdır.

2. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 a) Edebiyatın malzemesi dil, konusu insandır.

b)“Edebiyat, toplumun aynasıdır.” Düşüncesi günümüzde tamamen terk edilmiştir.

c) Edebi metinde yan ve mecaz anlamlar kullanılır.

d)Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan sözcüklerin bütününe “metin” denir.

e) Edebiyat; edebi eserleri, yazarları, dönem koşullarının edebi esere yansımasını, edebi akım ve türlerin gelişimini de inceleyen bir bilimdir.

3. Aşağıdaki seçeneklerde verilen güzel sanat dalları ve örnekleri eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?

a)Fonetik sanat- edebiyat

b)Görsel sanat- resim

c)Ritmik sanat- bale

d)Görsel sanat-tiyatro

e)Plastik sanat- tezhip

4. Aşağıdaki sanatlar, kullandıkları malzemelere göre sınıflandırılırlarsa hangisi dışta kalır?

a)Resim

b)Müzik

c)Hat

d)Edebiyat

e)Opera

5. Aşağıda verilen cümlelerdeki bilgilerden hangisi doğrudur?

a)Edebiyat bir sanat olduğu için hiçbir bilimle ilişkili olamaz.

b)Yaprak Dökümü romanında Ali Rıza Bey’in ailesinin dağılışı, psikoloji biliminden yararlanılarak verilmiştir.

c)Suç ve Ceza’da Raskolnikov’un işlediği cinayet sonrasında yaşadığı bunalımlar tıp biliminden yararlanılarak yazılmıştır.

d)Yazar, ütopik veya distopik eserler yazdığında psikoloji biliminden yararlanmıştır.

e)Edebi eser konusunu tarihten alabilir ve tarih araştırmalarına kaynaklık eder.

6.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Tarih, bir dönemi araştırırken o dönemin edebi eserlerinden de yararlanabilir.

b)Toplumsal değişimleri, yaşanan sosyal değişimlerin insanlar üzerindeki etkilerini işleyen bir eserde yazar felsefeden yararlanmıştır.

c)Bir edebi eser yazıldığı dönemi yansıtır.

d)Yazıldığı dönemden izler taşımayan eserler bir süre sonra yok olmaya mahkûmdur.

e)Bir yazar; yarattığı karakterlerin iç dünyasını, bunalımlarını, kişiliklerini verirken psikoloji biliminden yararlanır.

7. Metinlerin sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?

a)Eserin etkilendiği edebi akım

b)Eserin yazılma amacı

c)Eserin gerçeklikle ilişkisi

d)Eserde kullanılan anlatım şekilleri

e)Yazarın bakış açısı

8.Aşağıdakilerden hangisi edebi eserin bir özelliği değildir?

a)Bir edebi eserde kelimeler gerçek ve terim anlamıyla kullanılır.

b)Edebi eserde gerçeklik kurmacadır.

c)Bir edebi eserde anlatım kanıtlanmak zorunda değildir.

d)Edebi eserin yazılma amacı estetik duygu uyandırmaktır.

e)Edebi eserlerde dil daha çok sanatsal işlevde kullanılır.

9. Aşağıdakilerden hangisinde öğretici metin ile sanatsal metinlerin karşılaştırılmasında yanlışlık yapılmıştır?

a)Öğretici metinde amaç bilgi vermektir, sanatsal metinde amaç güzel söz söylemektir.

b)Öğretici metinlerde dil göndergesel, sanatsal metinlerde şiirsel işlevde kullanılır.

c)Öğretici metinlerde kanıtlayıcı, açıklayıcı, tartışmacı anlatım kullanılırken sanatsal metinlerde öyküleyici, betimleyici, coşku ve heyecan bildiren, düşsel anlatım vs. kullanılır.

d)Öğretici metinlerde yazar yorumunu katmazken sanatsal metinlerde yazarın yorumu, beğenileri yer alabilir.

e)Öğretici metinlerde çağrışımlara, yan anlam ve mecazlar çokça yer verilir ancak sanatsal metinlerde gerçek ve terim anlamlı kelimeler çoğunluktadır.

10. Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki metin sınıflandırması yanlış yapılmıştır?

a) Anı-kişisel hayatı konu alan metin

b)Tiyatro-göstermeye bağlı metin

c)Biyografi- kişisel hayatı konu alan metin

d)Ortaoyunu- anlatmaya bağlı metin

e)Sohbet- gazete çevresinde gelişen metin

11. Aşağıdaki metin sınıflandırmalarından hangisi yanlıştır?

a)Günlük-sanatsal metin

b)Anı-öğretici metin

c)Karagöz-sanatsal metin

d)Roman- sanatsal metin

e) Şiir-sanatsal metin

12.Aşağıda verilen metinler ikişerli gruplandırılırsa hangisi dışarda kalır?

a)Makale

b)Deneme

c)Gezi yazısı

d)Masal

e)Anı

13. Aşağıda iletişimin ögeleriyle ilgili yapılan tanımlardan hangisi yanlıştır?

a)Dönüt: Alıcının mesaja verdiği cevap veya tepkidir.

b)Kod: İletişimin gerçekleştiği ortak sistemdir.

c)Kanal: İletişimin geçtiği ortamdır.

d)Mesaj: Kaynağın alıcıya ilettiği her türlü bilgi, duygu, düşünce, beklenti vs.dir.

e)Alıcı: Mesajı alan kişidir.

14. Dünya Kupası finalinde Arda kaleye doğru top sürerken sol kanatta Semih ona “Pas ver.” Anlamında bir el işareti yapar ve Arda ona pas verir. Sonrasında Semih doksana çakar ve gol olur.” Bu iletişim modeliyle ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a)Kaynak: Semih

b)Mesaj: pas ver

c)Kod: Türkçe

d)Kanal: hareket

e)Bağlam: Dünya Kupası finali

15. Aşağıda verilen tanımlardan hangisi yanlıştır?

a)Ağız: Bir dilin, ülke sınırları içinde konuşulan ve ufak ses değişikliklerine uğramış kullanımıdır.

b)Ortak dil: Bir ülkede dilin herkes tarafından kullanılan ve dilbilgisi kurallarının da uygulandığı resmi kullanımıdır.

c)Lehçe: Tarihin takip edilemeyen dönemlerinde dilden ayrılmış ve hem gramer, hem kelime hem de ses açsından çokça farklılıkları olan koludur.

d)Jargon: Bir kesim tarafından kullanılan ve kaba olarak kabul edilen dil kullanımıdır.

e)Şive:  Dilin, ülkenin sınırlarının dışında kullanılan ve kelime ses düzeyinde farklılıkları olan kullanımıdır.

16.Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Erzurum Türkçesi, Türkçenin bir ağzıdır.

b)Türkçenin Çuvaşça ve yakutça olmak üzere iki şivesi vardır.

c)Azerbaycan’da konuşulan Türkçe, şive olarak adlandırılır.

d)Konuşma dili ve yazı dili arasında farklılıklar vardır.

e)Türkçenin ortak dili İstanbul ağzıdır.

17. Hikâye (öykü) ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Öykü olaya dayalı, anlatmaya bağlı edebi metinlerdendir.

b)Hikâyenin olay, kişi, zaman ve mekân olmak üzere dört yapı unsuru vardır.

 c)Tek bir yönünün ağır bastığı kahramanlara karakter, bütün yönleriyle ele alınan kahramanlara da tip denir.

d)Durum hikâyesine Cehov tarzı hikâye adı da verilir.

e)Hikâyede olmuş ya da olması muhtemel konular işlenir.

18.Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Hikâyeler, kısa ve yoğun anlatılardır.

b)Hikâyelerde genellikle tek bir olay anlatılır ve kişi sayısı sınırlıdır.

c)Ayrıntılara yer verilmez. Çevre betimlemeleri yüzeyseldir.

d)Hikâyelerde anlatıcı yazarın kendisidir.

e)Hikâyeler kurmaca gerçekliği anlatır.

19.Hikâyede ilklerle ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

a)Edebiyatımızdaki ilk yerli hikâye: Letaif-i Rivayat

b)Edebiyatımızdaki ilk modern hikâye: Küçük Şeyler

c)Dünya edebiyatında olay hikâyesinin ilk temsilcisi: Mauppasant

d)Dünya edebiyatındaki ilk hikâye: Don Kişot

e)Dünya edebiyatında durum hikâyesinin ilk temsilcisi: Cehov

20.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi gözlemci bakış açısıyla yazılmıştır?

a)Sonunda eve vardım. Öyle yorgunum ki hemen uyumalıyım. Ama yarına yetiştirmem gereken işler dururken uyumak olmaz.

b)Onsuz geçen ilk yazıydı. Yazlığa vardığında derin bir burukluk hissetti. Dile kolay elli yıldır her zaman birlikteydiler. Ama o artık yoktu.

c)Her şeyi görebiliyorum. Beni oyaladığını, beni atlattığını, arkamdan çevirdiğin işleri…Her şeyi…Ama sen bunun hiçbir zaman farkına varamayacaksın.

d)Çamaşır yıkıyor, evi topluyor, gazetelere bakıyor, kitap okuyor, işe gidiyor, arkadaşlarıyla kahve içiyor ama yaşamıyordu. Yaşamayı, annesi onu terk ettiğinde unutmuştu.

e)Ayağa kalktı, kapıya yöneldi, sonra döndü, patronun yüzüne uzun uzun baktı. “Asıl ben istifa ediyorum.” diyerek yüzünde mutlu bir gülümsemeyle oradan ayrıldı.