ROMAN ÜNİTESİ ÇALIŞMA SORULARI

“Geçenlerde şehre gittiğim zaman maarif müdürü bana biraz tuhaf muamele etti. Kızıyor da kızdığını belli etmeyip alay etmeyi tercih ediyor gibiydi. Neden diye merak ettim. Sonra laf arasında: -Siz okul dışındaki işlerle de uğraşacak vakit bulabiliyorsunuz galiba, talebeniz pek mi az?- dedi. -Az değil ama, o da vazifem değil mi?- diye cevap verdim. Alaycı gözlerini üstümde gezdirdi. Bir şey söylemedi. Sonra dışarıda, kahvede arkadaşlardan duydum. Maarif müdürü bana kızgınmış. Ben köylülere Teşkilatı Esasiye Kanunu’nu (Anayasa) okumuş, anlatmıştım. Kadastro’da işi olan bir köylü bir istida vermiş, bir müddet sonra da cevap istemiş. Ne cevabı, denince: -Basbayağı cevap vereceksiniz! Mecbursunuz! Kanun var!- diye dayatmış. Sormuşlar, araştırmışlar, kanunu benden öğrendiğini anlayınca maarif müdürüne şikayet etmişler. Hele bu yol işiyle bu kadar uğraştığıma kızanlar pek çok. Bir alakaları olduğundan değil, iş olsun diye kızıyorlar. Benim öğretmen olduğum köyde oldukça zengin bir Rüstem Ağa var. Şehirde arabacı dükkanı işletiyor, yaylıları, kağnıları tamir ediyor. Bunun istida veren köylere gidip benim aleyhime sözler söylediğini duydum. Pek şaşmadım. Bütün teşebbüslerden henüz bir şey çıkmadı. Ara sıra bu işin arkasını bırakacak oluyorum. (Çünkü hükümetteki, hele nafıadaki (Eskiden Nafıa (Bayındırlık) Vekaleti’nin kentteki yönetim birimi.) memurlar benimle açıktan açığa alay ediyorlar.) Fakat akşamları köyde, istasyondan dönen arabaların, kağnıların ve zavallı hayvanların halini görünce içim acıyor. Kendi kendime: -Başladığın işi yarıda bırakma iki gözüm, sana yakışmaz!- diyorum.”

 1. Sabahattin Ali’ye ait olan yukarıdaki metin hangi dönemde yazılmış ve hangi eğilime bağlıdır?
 1. Bu eğilimle yazılan eserlerin konuları hakkında bilgi veriniz.
 1. Yukarıdaki parçada hangi bakış açısı kullanılmıştır? Bunu nereden anlıyorsunuz?

 1. Aşağıdaki cümlelerdeki bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

……Türk edebiyatının ilk çeviri romanı Şemsettin Sami’nin yazdığı Telemak’tır.

……Türk edebiyatında roman türündeki asıl büyük gelişmeler Servet-i Fünun , Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda olmuştur.

.. Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar adlı romanı Milli Mücadele yıllarını anlatır.

…….1923-1950 yıllarında sanatçılar, konularını günlük hayattan almışlar, toplum sorunlarını derine inmeden gözlemci-gerçekçi eserler yazmışlardır.

…….Peyami Safai “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” adlı eseriyle bireyin iç dünyasını esas almıştır.

 1. Aşağıda verilen özelliklerin makale mi, fıkra mi, sohbete mi ait olduğunu karsılarına yazınız.

• Kanıtlama amacı güdülür……
• Günübirlik yazılardır…………
• Gerçek ve terim anlam kullanılır…....….
• Eski dilde adı “musahabe”dir…..….
• Bilimsel amaçla yazılırlar…..….
• Gazetelerde güncel konuların işlendiği köşe yazılarıdır……..……
• “Ramazan Sohbetleri” bu türün önemli örneğidir……….…..
• Bu tür yazılarda yazar okuyucuyla söyleşiyormuş gibi senli-benli bir üslup kullanır……..….
• Ahmet Haşim’in “Bize Göre” adlı eseri bu türe örnektir….…
• Bu türde yazan yazarlar açıklayıcı, kanıtlayıcı, öğretici anlatımı kullanırlar….……

 1. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları doğru bilgi ile doldurunuz. (10pn)
  • Türk edebiyatında ilk makale……………………..dir.
  • Edebiyatımıza roman ……………..döneminde girmiştir.
  • “Yaban” edebiyatımızda …………….çatışmasını işleyen bir romandır.
  • Reşat Nuri Güntekin ……………romanında tüketim ve lükse tutkunluğun aile kurumu üzerindeki etkisini anlatır.
  • Romanın kurgusuyla ilgili olan ……………….tekniği anlatıcının şimdiki zamandan önceki zamanlara giderek kahramanın geçmişinde meydana gelmiş bir olayı anımsatmasıdır.
 1. Aşağıdaki eşleştirmeleri doğru şekilde yapınız.
Çalıkuşu-Halide Edip Adıvar
Sodom ve GomoreKemal Tahir
Kuyucaklı YusufReşat Nuri Güntekin
Ateşten Gömlek  Yaşar Kemal
Esir Şehrin InsanlarıYakup Kadri Karaosmanoğlu
Ince MemedFakir Baykurt
Yılanların ÖcüSabahattin Ali
Fatih-HarbiyeHalikarnas Balıkçısı
Küçük AğaPeyami Safa
Aganta Burina BurinataTarık Buğra
 1. Aşağıdaki tabloda verilen yazarların hangi eğilimde olduğunu işaretleyiniz.
 Toplumcu- gerçekçiBireyin iç dünyasını esas alanModernistMilli ve dini duyguları yansıtan  
Yaşar Kemal    
Peyami Safa    
Oğuz Atay   
Hüseyin Nihal Atsız   
Adalet Ağaoğlu   
Fakir Baykurt    
Kemal Tahir   
Tarık Buğra   
Ahmet Hamdi Tanpınar   
Yusuf Atılgan   
 1. Aşağıda verilen cümlelerin ögelerini bulunuz.

Koşturuyoruz     ufuktan ufka,                     gençlik günlerindeki gibi.

Babalarından kalan yüklü mirası       medeni bir şekilde        paylaştılar.

Burada yoldan denize kadar inen büyük kayalar üstünde oturup akşam saatlerini geçirmeyi      severdi.

Bu ilaçlar            sadece bugünkü tıbbın ve kimyanın zaferi değildir.

 1. Aşağıdaki parantezlere doğru noktalama işaretlerini getiriniz.
 • Henry Ford (  )Fabrikalarımı ( ) makinelerimi tahrip edin fakat adamlarımı bana bırakın (  ) ( ) demiş.
 • Yahya Kemal (  ) iki şeyi düşünmektedir (  ) Birincisi, Batı’nın kendi edebiyatı için yaptıkları ( ) ikincisi de bizim kendi edebiyatımız için yaptıklarımız ( )
 • Aman Allah’ım ( ) güneş altında pırıl pırıl parlayan kocaman bir sazan balığı,  oltanın ucunda çırpınıyor(  )
 1. Aşağıdaki kelimelerin yazımı doğru ise karşılarına D, yanlış ise Y yazınız

bişey…..                                              hiçbiri……..

dinazor……….                            yanlış………

tıraş….

 1. Aşağıdaki cümlede yapılan yazım hatalarının altını çizerek doğrusunu yazınız.

Güzel Sanatlar   akademisine  alınmıyacağımı   başdan biliyor, sınava onbeş gün kala çalışmayı bırak mıştım.

TANZİMAT ŞİİRİ ÇALIŞMA KÂĞIDI

 1. Tanzimat şiiri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden doğru olanları işaretleyiniz.
 • Tanzimat Edebiyatı, Şinasi’nin 1839 yılında çıkarmaya başladığı Tercüman-ı Ahval gazetesi ile başlamıştır……….
 • Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa birinci dönem; Abdülhak Hamit, Muallim Naci ve Recaizade Mahmut Ekrem ikinci dönem şairleridir………
 • Birinci dönem Tanzimat’ta göz için uyak, ikinci dönemde ise kulak için uyak hâkimdir…
 • Tanzimat şiirinde biçim eskidir. Yani divan edebiyatı nazım şekilleri kullanılmıştır……..
 • Birinci dönemde dili sadeleştirmeye çalışmışlarsa da başarılı olamamışlardır………..
 • İkinci dönemde toplum, için sanat anlayışı hakimdir………..
 • Recaizade ve çevresindekiler hak, adalet, özgürlük gibi toplumsal konuları işlemişlerdir…………
 • İkinci dönemde dil sadeleştirilmiştir…………………
 • Ziya Paşa, Şiir ve İnşa makalesiyle halk şiirini överek divan şiirini eleştirmiştir…….
 • Tanzimat edebiyatında Fransız edebiyatı örnek alınmıştır…………..
 • Sone, terzarima gibi türler ilk defa bu dönemde kullanılmıştır………
 • Şiirde “hürriyet,millet” kavramlarını ilk defa kullanan kişi Namık Kemal’dir…………
 • Bu dönemde şiir soyuttur ve her şey idealize edilmiştir…………..
 • İkinci dönemde Abdülhak Hamit Tarhan klasik şekillerde bazı değişiklikler yapmaya çalışmıştır………
 • Tanzimat şiirinde biçim değil içerik ön plandadır………….
 •  Tanzimat şiirinde bütün güzelliği önem kazanmıştır…………………
 • Şiire başlık verme geleneği bu dönemde başlamıştır…………….
 • Aruz ölçüsünü kullanmışlardır……………
 • Osmanlıcılık ve Batıcılık düşüncelerinin etkisinde gelişen bir şiirdir…………..
 1. Servetifünun Dönemi ile ilgili doğru bilgileri işaretleyiniz.
 • Şiirde yeni şekiller kullanılmaya başlanmıştır. İlk defa sone, terzarima ve triyole kullanılmıştır…..
 • Arap ve Fars edebiyatlarının etkisinde oluşan bir şiirdir…………….
 • Parnasizm ve sembolizm akımları etkilidir……………..
 • Dilde sadeleştirmeden vazgeçilmiş hatta az kullanılan ve ahenkli sözcükleri sözlükten bularak kullanmaya çalışmışlardır……………
 • Hayal kırıklığı, gerçeklerden kaçış, hayal-hakikat çatışmaları, aşk gibi temalar en sık işlenen temalardır…………….
 • Tevfik Fikret ve Ahmet Haşim en önemli şairleridir………………….
 • İstanbul’un kötülendiği ilk şiir olan “Sis” şiiri bu dönemde yazılmıştır……….
 • Şiirde cümlenin tek dizede bitmediği ve diğer dizelere sarktığı anjanbıman tekniği kullanılmaya başlanmıştır……………
 • “Sanat, toplum içindir.” anlayışı hakimdir……………….
 • 1896 yılında Servet-i Fünûn dergisinin başına Recaizade Mahmut Ekrem’in getirilmesiyle genç şairler bu dergi etrafında toplanmış ve dönem  başlamıştır………….
 • Cenap Şahabettin, sembolizmi şiirimizde ilk defa kullanan şairdir………………
 • Dönem, 1901 yılında Hüseyin Cahit Yalçın’ın Fransızcadan çevirdiği “Edebiyat ve Hukuk” makalesi vesilesiyle derginin kapatılmasının ardından sona ermiştir……………..
 • Divan edebiyatındaki müstezat nazım şeklini serbest müstezata çevirmişler ve nazmı nesre yaklaştımaya çalışmışlardır………………..
 1. Fecriati ile ilgili doğru bilgileri işaretleyiniz.
 • Edebiyatımızdaki ilk edebi topluluktur…………
 • Parnasizm akımının etkisi hakimdir………….
 • Topluluğun ortak bir poetikası olmadığından çabuk dağılmışlardır…………………
 • Edebiyatımızdaki ilk beyannameyi yayımlayan Servetifünun şairlerinin aksine sanat için sanat anlayışını benimsemişlerdir……………………
 • Anlam oldukça kapalıdır ve dil sembolizmin etkisiyle imgelerle doludur……………
 • Saf şiir anlayışı ile şiirler yazmışlardır…………..
 • Toplumsal sorunlardan uzak kalmışlardır……………………….
 • Doğu eserlerini Batı’ya, Batı eserlerini de Doğu’ya tanıtmak istediklerinden çeviriye önem vermişlerdir……
 • “Sanat, şahsi ve muhteremdir.” sloganıyla hareket etmişlerdir………………..
 • Divan edebiyatı nazım şekillerini kullanmışlar, şekil olarak eskiye bağlı kalmışlardır………
 • Köylü vezni olarak gördükleri aruz ölçüsü yerine hece ölçüsünü tercih etmişlerdir……………
 1. Milli Edebiyat şiiri ile ilgili doğru bilgileri işaretleyiniz.
 • Ziya Paşa’nın sistematize ettiği Türkçülük akımının etkisinde oluşan bir edebiyattır………..
 • Anadolu, Anadolu insanının yaşamı ve zorlukları, savaşlar, milli değerler gibi temalar işlenmiştir…………..
 • 1911’de Selanik’te yayımlanan Yeni Lisan Makalesi ile başlamıştır…………
 • Dilde sadeleşme çalışmaları başlamış ve bunda da başarılı olunmuştur………….
 • Şiirlerde halk şiirine ve geleneğine bir yönelme vardır…………………
 • Şiirler anonimdir………….
 • Milli ölçümüz olan aruz ölçüsü yaygın şekilde kullanılmıştır……………
 • Göz için uyak anlayışı yaygındır……………….
 • Şiirler lirik açıdan zayıf, biçimin çok da önemli olmadığı şiirlerdir……………………
 • Şairlerin şiirlerini yazdıkları esere cönk adı verilir…………
 • Amaç milliyetçilik düşüncesini yaymak olduğundan toplum için sanat anlayışı hakimdir………..
 • Kapalı, imgeli, yoğun bir anlatım tercih edilmiştir…………..
 • Mehmet Emin Yurdakul, milli şair olarak en çok eser veren şairlerdendir………………..
 • Geleneksel olan gazel, kaside, mesnevi gibi nazım şekilleri tercih edilmiştir………….
 • Bütün güzelliğinden çok parça güzelliği önemsenmiştir…………………….
 1. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları doğru bilgi ile doldurunuz.
 • Noktalama işaretleri ilk olarak …………………………..döneminde ……………….tarafından kullanılmıştır.
 • Tanzimat şiirinde ………………….ölçüsü kullanılmıştır.
 • Ziya Paşa ……………………adlı eserinin önsözünde divan şiirini övmüştür. Bunu üzerine …………………….. , onu eleştirmiş ve…………………………………….adlı eseri yazarak Ziya Paşa’yı eski edebiyatı savunmakla suçlamıştır.
 • Recaizade ve Muallim Naci arasındaki ………………………………..tartışması kafiyenin göz için mi kulak için mi yapılası gerektiği konusunda yapılmıştır.
 • Milli Edebiyat döneminde bağımsız olan şairler…………………………………ve……………………………………’dir.
 • Halit Ziya ve Mehmet Rauf imgeli, sanatlı anlatıma sahip düzyazı şeklinde ……………………………yazmışlardır.
 • Servetifünûn döneminde tablo altına şiir yazma geleneği olan ……………………………çok yaygındır.
 • Fecriati’de  ………………………………..akımı görülür.
 • Milli Edebiyat dönemi 1911’de ……………………’te çıkarılan……………………………dergisinde yayımlanan …………………………..makalesiyle başlamıştır.
 • Fecriati döneminde ve sonrasında şiir yazan ve hece ölçüsünü hiç kullanmayan sembolist şair……………………………’dir.
 1. Aşağıda hakkında bilgi verilen eserler hangileridir?
 • Tevfik Fikret’in hece ölçüsü ile yazdığı şiir kitabı…………………………..
 • Mehmet Rauf’un mensur şiir kitabı…………………….
 • Hürriyet kelimesinin kullanıldığı ilk eser………………….
 • Recaizade Mahmut Ekrem’in üçüncü cildinde eski şiiri ve Muallim Naci’yi eleştirdiği, kelime anlamı güzel, nağmeli söz olan kitabı……………..
 • Muallim Naci’nin kelime anlamı “kötü söz, sinek vızıltısı” olan ve Recaizade’ye çok ağır eleştirilerinin yer  aldığı eser…………..
 • Yahya Kemal Beyatlı’nın hece ölçüsü ile yazdığı tek şiir……………………
 • Tevfik Fikret’in oğluna hitaben yazdığı ve tüm ülke gençlerine öğütler verdiği kitabı……………………..
 • Mehmet Akif Ersoy’un yedi ciltten oluşan tek eseri………………………….
 • Mehmet Akif’in şiir kitabına dahil etmediği şiiri………………………
 • Şinasi’nin çeviri şiirlerinin yer aldığı eseri………………………….
 • Ziya Paşa’nın felsefi düşüncelerini  anlattığı en ünlü eseri……………………..
 • Ziya Gökalp’in yazdığı ve Türk mitolojisinde Türklük felsefesini yaymak ülküsünü simgeleyen ifadeyi işleyen eser……………………
 • Mehmet Emin Yurdakul’un “Ben bir Türküm; dinim, cinsim uludur.” dizeleriyle başlayan ünlü şiiri………………….
 • Abdülhak Hamit Tarhan’ın karısının ölümü üzerine yazdığı şiir………………….
 • Cenap Şahabettin’in karı anlattığı lirik şiiri…………….
 • Ahmet Haşim’in “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” adlı önsözünün yer aldığı şiir kitabı…………
 • Tevfik Fikret’in İstanbul’u kötülediği şiir…………………………..
 • Mehmet Akif’in oğluna yazdığı ve tüm gençlere hitap ettiği eseri…………..
 1. Aşağıdaki şairlerin hangi döneme ait olduklarını işaretleyiniz.
 TANZİMATSERVETİFÜNUNFECRİATİMİLLİ EDEBİYATBAĞIMSIZLAR
Yahya Kemal     
Ahmet Haşim     
Şinasi     
Ziya Gökalp     
Namık Kemal     
Abdülhak Hamit     
Mehmet Akif     
Mehmet Emin     
Ziya Paşa     
Recaizade Mahmut Ekrem     
Süleyman Nazif     
Muallim Naci     
 1. Aşağıdaki eserlerin karşılarına yazarlarını ve yazıldıkları dönemi yazınız.
 ŞAİRDÖNEM
Takdir-i Elhan  
Müntehebat-ı Eşar  
Rubab-ı Şikeste  
Tamat  
Şerare  
Göl Saatleri  
Gizli Figanlar  
Ey Türk Uyan  
Haluk’un Vedaı  
Ordunun Destanı  
Tarih-i Kadim  
Geçtiğim Yol  
Kürsi-i İstiğrak  
Batarya ile Ateş  
Ateşpare  
  
Terkib-i Bent  
Altın Işık  
Tan Sesleri  

İSİM- SIFAT- ZAMİR- BAĞLAÇ- EDAT- ÜNLEM

 • Aşağıdaki cümlelerde altı çizili tamlamaların türünü bulup yazınız.
 • Kaç fırtına duruldu.
 • Haybeden bir gerçeküstü aşktın.
 • Bu şarkı kalbimin tek sahibine…
 • Güzel günler göreceğiz güneşli günler.
 • Son bir gece daha çirkin olalım.
 • Şu kaldırımların bir dili olsa konuşsa.
 • Esiyor kalbimde mazinin rüzgârı.
 • Son kalan umudum, sokak lambasında
 • Bu aşkın adresi bir çıkmaz sokak
 • Bir çöp arabası peşinde çocuklar
 • Yorgun anılardan âşıklar çıkmazı
 • Aklımda bir soru
 • Herkesin aynı sonu
 • Ferhat’ın Şirin’i Leyla’nın Mecnun’u değişmez mi bir kere
 • Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sıfatların türünü belirtiniz.
 • Muhtemel aşk için aştım bendimi.
 • Kaybet bu öfkeni içinde sakladığın

Terk et derdini benden almadığın.

 • Gülümse, biraz bahar geldi.
 • Pembe bir mezarlık gördüm rüyamda.
 • Küçük hesaplarla geçiyor yaşam

Büyük kavgalar hep küçük şeyler için.

 • Yine hangi kalbe kamp kurdun?
 • Hiçbir vücut ısısı değiştirmiyorsa mevsim normallerini

Sevmek de yok artık hiç kimseyi.

 • Üzerime üzerime geliyor bu duvarlar.

İki oda bir salon evime onca dert nasıl sığar.

 • Bazı yalanlar güzel, bazı gerçekler acıymış.
 • Aşağıdaki altı çizili zamirlerin türünü yazınız.
 • Bu şehir ki yalnızlığın başkenti.

Onun gibi benim de iki yakam bir araya gelmedi.

 • Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya

Bu hep böyle, böyle gider mi?

Kendine iyi bak beni düşünme

Su akar yatağını bulur.

 • Her gün bir şey daha biter, giderek acı vermez biten şeyler.
 • Gecelerin hesabını kimlere sorarım.
 • Gecelere sor beni

Gün dediğin nereden bilir ki halimi

 • Aşağıdaki cümlelerde yer alan bağlaçları bulunuz.
 • Kal, gittiğin yerde mutlu ol

Ya da gel, kalbimde tahta sahip ol!

Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim

Ama karar ver, tutamıyorum zamanı

 • Kurşun adres sormaz ki yaktın beni en derinden.
 • Yine de sen tek bildiğim, yollarına aşk tohumları serdiğim.
 • Ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin.
 • Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin türlerini yazınız.
 • Sevmek yok artık hiç kimseyi.

Sen yaz saati uygulaması, ben kış saati

Ortak bir takvimimiz bile olmadı

Seni bir saat ileri almışlar, beni bir saat geri

Bu zamanlar yoksa bize düşman mı?

Bilemem, aklım kimde kalır?

Hangi yol düz gider,

 Hangi yol güze gider?

Bilemem aşklar ne için biter?

 • Sevilmeye muhtaçken kimileri

Kirli avuçlara düşüverecek.

 • Şimdi vazgeçersen geriye döneceksin

Gitme, kaybedince daha çok seveceksin!

 • Aşağıdaki cümlelerdeki edatları bulunuz.
 • Haberin var mı?

Terk etmedi sevdan beni.

 • Yastığımda, düşümde, içimdesin.

Bir hain bıçak gibi kalbimdesin.

 • Acımasız olma şimdi bu kadar

Dün gibi çekip gitme.

 • Olmasa mektubun, yazdıkların olmasa

Kim inanır senin ile ayrıldığımıza

 • Senin için dağları deler

Yol açarım yâr

Kulağımda eski plak sesleri

 • Kulağımda eski plak sesleri

Esiyor rüzgâr hafif hafif

Yüreğim dalgalanıyor hırçın bir deniz gibi

Adım sonbahar

İSİM- SIFAT ÇALIŞMA KAĞIDI

 • Uzakta bir sürü gördük. Bizim yaklaştığımızı anlayınca otlamak için yere eğilmiş olan başlar hep birden dikildi. Ceylanlar hiçbir fayda görmediğim ince, çevik, zemberekli hareketle koşmaya başladı. Arka ayakları pervane gibi işledi, kumu birden köpürttü.  Biraz ötede askerce bir düzenle yine durdu. İçlerindeki teke aralarından ayrıldı, geriye döndü, dikildi ve bekledi. Sivrisinekleri takip etti.”
 • Yukarıdaki paragrafta kullanılan anlatım biçimlerini bulunuz.
 • Yukarıdaki paragrafta geçen sıfat tamlamalarını bulunuz.
 • Altı çizilen adların yapılarına göre çeşitlerinin bulunuz.
 • Yukarıdaki paragrafta geçen isimlerin hal eklerine birer örnek bulunuz. (varsa)
 • Yönelme hali (-e hali):
 • Belirtme hali (-i hali):
 • Bulunma hali (-de hali):
 • Ayrılma hali (-den hali):
 • –ler eki aşağıdaki cümlelere hangi anlamları vermiştir?
 • Çocuk ateşler içinde yanıyordu.
 • Okullar bu sene geç açılacak.
 • Dayımlar bize geliyor.
 • Ben akşamları kitap okurum.
 • Aşağıdaki paragrafta geçen küçültme eklerini bulunuz.

Şu tepeciğin eteklerine gelince yeşilimsi bir vadi görürsünüz. Büyükçe bir kayanın dibinde sıcacık bir su akar.

 • Aşağıdaki cümlelerde işaret bildiren sözcüklerin hangisi zamir, hangisi sıfat ayırınız.
 • Bunu sana alacağımı söyledim. …………………….
 • Herkes şu arabayı almak istiyor…………………….
 • Ev sahibi ötekine bir şeyler anlattı…………………..
 • Böyle durumlarda çekimser davranır……………..
 • Belirsizlik ifade eden sözcüklerden hangisi belirsizlik sıfatı, hangisi belirsizlik zamiridir?
 • Daha önce bazıları seni anlattı………………………..
 • Birkaç duyuru yaptıktan sonra geldi………………….
 • Biz, kimi insanlarla konuşmayı denedik…………………..
 • Bence birçoğunu bana vermeliydin……………………….
 • Aşağıdaki sıfatları yapılarına göre ( basit-türemiş-birleşik) inceleyiniz.
 • Gündelik işler beni sıkar……………………
 • Konargöçer bir yaşamı var…………..
 • Çirkin yazıları okuyamam…………..
 • Başı sarılı kızı duyamadım……………..
 • Aşağıdaki cümlelerdeki ad tamlamalarını bulunuz. Çeşitlerini yazınız.
 • Sıcacık tarhana çorbasını içmeye başladı.
 • Müjdeye koşsun komşu çocukları evimize.
 • Ben eski tahta köprüden geçtim.
 • Kâğıtlarla camlarını örteyim pencerenin.
 • Ankara’nın adını duyduğum semtleri var.
 • Fransız kültürünün etkisi bu edebiyatta hissediliyor.
 • Babam, her sabah uyumadan, karanlıkta kalkıyor, hiçbir şey yemeden ekmeğini alıp yola çıkıyordu. Akşam hava kararırken eve dönerdi. Aldığı parayla bakkaldan yiyecek alırdık.”
 • Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?
 • Yukarıdaki paragrafta hangi bakış açısı kullanılmıştır? Bunu nereden anlıyorsunuz?

Zamir- Edat- Bağlaç Çalışma Kağıdı

 • Aşağıdaki zamirleri bulunuz.
 • Bu kitabı alalım, bunu da alalım………………….
 • Kimse seni benim gibi sevemez……………
 • Kendin ettin, kendin buldun………………
 • Öğrencilerin hiçbiri bunu yapamadı……………..
 • Daha birçok şey söyleyecekti……………………
 • O, bu filmi izlemişti…………………..
 • Bu, beklemediğimiz bir durum değildi………………
 • Şunları bana uzatsana……………….
 • Onları almaya sen gitmeyecek miydin?……………….
 • Sizi hiç beklemiyorduk………………………..
 • Ötekileri de taşıdı…………………
 • Bunları değil, diğerlerini sormalıydın…………………………
 • Seni başkalarına tercih ederim………………………..
 • Bazısı sarımsak sevmez……………………
 • Hepsini onlara anlatmıştım………………….
 • Kadın  kendini çocuklarına adamış……………….
 • Aşağıdaki zamirlerin türlerini yazınız.
 • Herhangi biri bu işi yaparmış……………………..
 • O, filmi hiç izlememiş……………………
 • Kendisi anlatacakmış……………………..
 • Bu, hepimizi kurtarır…………………
 • O, durmadan havlıyormuş………………
 • Birkaçını okumuştum…………………..
 • Bana bir masal anlat baba……………..
 • Seni seviyorum…………………….
 • Neler oluyor bize…………………..
 • Aşağıdaki cümlelerde yer alan bağlaçları bulunuz.
 • Sen de mi Brütüs?
 • Milyoner’i ve Avatar’ı izledik.
 • Ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin.
 • Kardeşini aradı ancak bulamadı.
 • Kitabı okumanı isterim ama bunu yapmayacağını biliyorum.
 • Oysaki durmaksızın süren kavgalar meğer aşkın cilveleriymiş.
 • Aşağıdaki edatları bularak cümleye kattığı anlamı karşılarına yazınız.
 • Onun kadar beceriklisin.
 • Banyo yapınca kuş kadar hafifledi.
 • Bana göre sen de herkes gibisin.
 • Onu iyi tanımama rağmen yaptığına çok şaşırdım.
 • Öğlene doğru şirketi aradı.
 • Sonsuza dek onu sevecekmiş.
 • Dünden sonra, yarından önce / Hayat durur umut bitince.
 • Filmi daha önce izlediği için çok sıkıldı.
 • Okula gitmek üzere evden çıktı.
 • Beni yalnız sen anlarsın.
 • Seni tanıyor gibi baktı.
 • Denize karşı oturalım.
 • Filmi annesiyle izlemiş.
 • İstanbul’a otobüsle gitmeyeydiniz.
 • Onu ancak kardeşinin ifadesi kurtarır.
 • Aşağıdaki kelimelerin yazımı doğru ise karşılarına D, yanlış ise Y yazınız.
 • Bişey………..
 • Hiç biri……….
 • Dinazor…………
 • Kılavuz……………
 • Birçoğu………….
 • Herhangibirşey…………….
 • Espiri…………..
 • Süpriz…………..
 • Her şey……………
 • Geldinmi………………..
 • Ekzoz……….
 • Aşağıdaki cümlelerdeki parantezlere doğru noktalama işareti koyunuz.

Adam ( )Bütün akşam sizi bekleyemem ( ) ( ) dedi ( ) kadınlar ise beklemesi gerektiğini ( ) düğünün bitmediğini söylediler ( )

Adam ( ) Eyvah ( ) Yarın mesaiye geç mi kalacağım ( ) ( )dedi ( ) Bir sürü toplantı ( )  

yemek ( )rapor ( )   

 • Aşağıdaki cümlede yapılan yazım yanlışlarını bularak doğru şekillerini yazınız.

“Güzel sanatlar akademisine alınmıyacağımı anladığım için başdan pes edip onbeş gün hiç çalışma mıştım.”